PERSONAL INFO:

ABOUT:

Yogi Devnath
Residential: – Ekaldham Ashram
Village: – Bharudia
Ta: – Bhachau
Dist: – Kutch

Date of birth: – 26-01-1977

Contact: – 98254 76999

– Mahant Shri Ekaldham Ashram
– Chairman Shri Kutch Sadhu Samaj
– Incharge Hindu Yuva Vahini Gujarat
– Member Akhil Bharat Sadhu Samaj
– Active activist Bharatiya Janata Party(25 years)